play Created with Sketch.

左右滑動以查看更多會籍權益

*須視乎玩樂實際情況而定

**須視乎情況而定

#保證平日最少一晚入住指定房型

+不需入住酒店

左右滑動以查看更多會籍權益
Exclusive Membership Privileges

*須視乎玩樂實際情況而定

**須視乎情況而定

#保證平日最少一晚入住指定房型

+不需入住酒店